0 1 2 3 4 5 6 7 8
  1. ประกาศ รายชื่อแพทย์ผู้ได้รับกา..

  2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัด..

  3. กรอบมาตรฐานวุฒิความรู้ความชำนา..

  4. ทะเบียนสมาชิกและหมายเลขสมาชิก..

  5. ประกาศแพทยสภา เรื่องการรับสมัค..

  6. คำแนะนำ สำหรับประชาชนในการจัดก..

  7. ประกาศแพทยสภา เรื่องการรับสมัค..

  8. เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก..

  9. 3.2564 ชุดที่18 ประกาศ เรื่องอ..

  10. คำแนะนำในการผ่าชันสูตรศพ (auto..

ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้