0 1 2 3 4 5 6
 1. การฝึกอบรมผู้ช่วยพยาธิแพทย์ในก..

 2. อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าตอบแทน ขั..

  อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าตอบแทน ขั้นต่ำสำหรับพยาธิแพทย์ ในการอ่านสไลด์เพื่อการวินิจฉัยชิ้นเนื้อและเซลล์วิทยา
  อัตราค่าธรรมเนียม/ค่าตอบแทน ขั้นต่ำสำหรับพยาธิแพทย์ ในการอ่านสไลด์เพื่อการวินิจฉัยชิ้นเนื้อและเซลล์วิทยา
  อ่านต่อ
 3. ทะเบียนสมาชิกและหมายเลขสมาชิก..

 4. รายชื่อพยาธิแพทย์ที่เคยได้รับร..

 5. แบบฟอร์มการเสนอชื่อพยาธิแพทย์เ..

 6. ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อพยาธิแ..

 7. หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิ..

 8. แบบฟอร์มการเสนอชื่อรางวัลเชิดช..

 9. ขอความอนุเคราะห์เสนอชื่อบุคลาก..

 10. การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและกา..

ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้