0 1 2 3 4
  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ รับกา..

  2. ทะเบียนสมาชิกและหมายเลขสมาชิก..

  3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ..

  4. ประกาศรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการ..

  5. ประกาศสถาบัน/จำนวนตำแหน่งแพทย์..

  6. ประกาศรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการ..

  7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กา..

  8. ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยพยาธิแพ..

  9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการ..

  10. การรับสมัครพยาธิแพทย์หลักสูตรฝ..

ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้