0 1 2 3 4 5 6 7 8
  1. รายชื่อสถาบัน/จำนวนตำแหน่งแพทย..

  2. รายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลื..

  3. กรอบมาตรฐานวุฒิความรู้ความชำนา..

  4. ประกาศกำหนดประเภทสาขา ปี 2566..

  5. การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีกา..

  6. ทะเบียนสมาชิกและหมายเลขสมาชิก..

  7. ประกาศแพทยสภา เรื่องการรับสมัค..

  8. คำแนะนำ สำหรับประชาชนในการจัดก..

  9. ประกาศแพทยสภา เรื่องการรับสมัค..

  10. เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก..

ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้