0 1 2 3 4 5 6
  1. การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาต..

  2. ประกาศกำหนดประเภทสาขาและคุณสมบ..

  3. โครงการรับรองผลการตรวจ ER,PR แ..

  4. การเสนอชื่อพยาธิแพทย์ผู้สมควรไ..

  5. การเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับรางวั..

  6. คำแนะนำสำหรับห้องปฏิบัติการทั่..

  7. คำแนะนำ การจัดการสิ่งส่งตรวจทา..

  8. แนวทางการจัดการศพที่ติดเชื้อหร..

  9. แนวทางการชันสูตรศพคดี การตรวจผ..

  10. อัตราค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ขั..

ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้

Follow us & External link
 Royal College of Pathologists

Asian Archive of Pathology
www.asianarchpath.com
แพทยสภา
www.tmc.or.th
International Academy of Pathology, Thailand Division
www.iapthailand.com
สมาคมแพทย์นิติเวขแห่งประเทศไทย
www.fpat.or.th
สถาบันพยาธิวิทยา
www.iop.or.th