0 1 2 3 4 5 6
  1. รายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการคัดเลื..

  2. ทะเบียนสมาชิกและหมายเลขสมาชิก..

  3. ประกาศรับสมัครฝึกอบรมและสอบวัด..

  4. หลักเกณฑ์การรับรองความสามารถใน..

  5. รายงานการประชุม การใช้ค่าตอบแท..

  6. อัตราค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทน ขั..

  7. หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิ..

  8. หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิ..

  9. หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานเวชบัณฑิ..

  10. แนวทางการรับรองหลักสูตรตามกรอบ..

ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้