0 1 2 3 4
  1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กา..

  2. ประกาศรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการ..

  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ รับกา..

  4. ทะเบียนสมาชิกและหมายเลขสมาชิก..

  5. เรื่อง การต่ออายุการรับรองประก..

  6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ..

  7. ประกาศรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการ..

  8. ประกาศสถาบัน/จำนวนตำแหน่งแพทย์..

  9. ประกาศรายชื่อแพทย์ผู้ได้รับการ..

  10. ขอเชิญสมาชิกราชวิทยาลัยพยาธิแพ..

ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้