0 1 2 3 4 5 6 7 8
 1. การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีกา..

  การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1
  การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1
  อ่านต่อ
 2. ประกาศราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่..

 3. ประกาศ รายชื่อแพทย์ผู้ได้รับกา..

 4. รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัด..

 5. กรอบมาตรฐานวุฒิความรู้ความชำนา..

 6. ทะเบียนสมาชิกและหมายเลขสมาชิก..

 7. ประกาศผลการเลือกตั้งคณะผู้บริห..

 8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอ..

 9. ประกาศแพทยสภา เรื่องการรับสมัค..

 10. คำแนะนำ สำหรับประชาชนในการจัดก..

ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้