0 1 2 3 4 5 6 7 8
  1. กรอบมาตรฐานวุฒิความรู้ความชำนา..

  2. ประกาศกำหนดประเภทสาขา ปี 2566..

  3. การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีกา..

  4. ประกาศแพทยสภา เรื่องการรับสมัค..

  5. คำแนะนำ สำหรับประชาชนในการจัดก..

  6. ประกาศแพทยสภา เรื่องการรับสมัค..

  7. เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก..

  8. 3.2564 ชุดที่18 ประกาศ เรื่องอ..

  9. คำแนะนำในการผ่าชันสูตรศพ (auto..

  10. คำแนะนำสำหรับห้องปฏิบัติการทั่..

ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้
Follow us & External link
 Royal College of Pathologists

Asian Archive of Pathology
www.asianarchpath.com
แพทยสภา
www.tmc.or.th
International Academy of Pathology, Thailand Division
www.iapthailand.com
สมาคมแพทย์นิติเวขแห่งประเทศไทย
www.fpath.org
สถาบันพยาธิวิทยา
www.iop.or.th