1 2 2
 1. ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน 2558..

  ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน 2558
  ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน 2558
  วันที่ 05 ก.ค. 2558 - 04 ก.ค. 2558
  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  อ่านต่อ
 2. ใบสมัครสอบหนังสืออนุมัติ/วุฒิบ..

  ใบสมัครสอบหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรฯ
  ดาวน์โหลดใบสมัครสอบ
  วันที่ 05 ก.ค. 2558 - 04 ก.ค. 2558
  อ่านต่อ
 3. แนวทางการสอบ สาขาพยาธิวิทยากา..

  แนวทางการสอบ สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ปี 2558
  แนวทางการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ปี 2558
  วันที่ 05 ก.ค. 2558 - 04 ก.ค. 2558
  อ่านต่อ
 4. แนวทางการสอบ สาขาพยาธิวิทยาคล..

  แนวทางการสอบ สาขาพยาธิวิทยาคลินิก ปี 2558
  แนวทางการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร สาขาพยาธิวิทยาคลินิก ปี 2558
  วันที่ 05 ก.ค. 2558 - 04 ก.ค. 2558
  อ่านต่อ
 5. แนวทางการสอบ สาขานิติเวชศาสตร์..

  แนวทางการสอบ สาขานิติเวชศาสตร์ ปี 2558
  แนวทางการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ และวุฒิบัตร สาขานิติเวชศาสตร์ ปี 2558
  วันที่ 05 ก.ค. 2558 - 04 ก.ค. 2558
  อ่านต่อ
 6. แนวทางการสอบ สาขาพยาธิสูตินรีเ..

  แนวทางการสอบ สาขาพยาธิสูตินรีเวช ปี 2558
  แนวทางการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ สาขาพยาธิสูตินรีเวช ปี 2558
  วันที่ 05 ก.ค. 2558 - 04 ก.ค. 2558
  อ่านต่อ
 7. โครงการ “การฝึกอบรมระยะสั้นผู..

  โครงการ “การฝึกอบรมระยะสั้นผู้ช่วยพยาธิแพทย์ในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่า”
  ๑.ชื่อโครงการ “การฝึกอบรมระยะสั้นผู้ช่วยพยาธิแพทย์ในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่า” ๒.หน่วยงานที่รับผิดชอบ ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย ๓.หลักการและเหตุผล ผู้ช่วยพยาธิแพทย์ (Pathologists’assistant) เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา เพื่อช่วยพยาธิแพทย์ซึ่งเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบริการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาได้ ประกอบกับปัจจุบัน โรงพยาบาลต่างๆ ต้องผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ ประกอบกับห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาต้องมีการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ บุคลากรที่เป็นผู้ช่วยพยาธิแพทย์ จำต้องมีคุณสมบัติ (ตามไฟล์แนบ)
  วันที่ 21 ต.ค. 2558 - 19 ต.ค. 2558
  สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  อ่านต่อ
ประวัติราชวิทยาลัยฯ
ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีสมาชิกเป็นแพทย์ซึ่งปฏิบัติงาน อยู่ในสาขาต่างๆ ของพยาธิวิทยา และนิติเวชศาสตร์ ตลอดจนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องได้รับอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับ ของแพทยสภาว่าด้วยวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ มีชื่อในขณะนั้นว่า "วิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย"
อ่านทั้งหมด
บทความน่ารู้
Follow us & External link
 Royal College of Pathologists

Asian Archive of Pathology
www.asianarchpath.com
แพทยสภา
www.tmc.or.th
International Academy of Pathology, Thailand Division
www.iapthailand.com
สมาคมแพทย์นิติเวขแห่งประเทศไทย
www.fpat.or.th
สถาบันพยาธิวิทยา
www.iop.or.th